Disclaimer & Privacy - Money Makers

Disclaimer & Privacy

Sprout Money BV, hierna aangeduid als ‘Sprout Money’, Damacor Offices Schout bij Nacht Doormanweg 40, Willemstad, ingeschreven onder KVK-nummer 130892 en met ondernemingsnummer 0102.367.565, neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de privacywetgeving. Het privacybeleid bevat informatie over de doeleinden waarvoor Sprout Money  de gegevens gebruikt, hoe Sprout Money de gegevens behandelt en hoe de gebruikers [‘Gebruiker(s)’] hun rechten kunnen uitoefenen. Het aanmaken van een account bij Sprout Money impliceert de instemming van de Gebruikers met dit privacybeleid.

Privacybeleid

1.1 Indien u als Gebruiker een persoonlijke account aanmaakt via onze website en/of via de Sprout Money -applicatie of ons op enige andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als Gebruiker kunnen wij u telefonisch en/of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

1.2 Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden: om de inhoud van onze dienstverlening en onze website te verbeteren, voor het beheer van uw account, voor onze klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten, voor het beheer van onze website en voor promotionele acties. Gebruikers sluiten zich automatisch aan bij de nieuwsbrief van Money Makers die in principe wekelijks verschijnt. Gebruikers kunnen zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de uitschrijflink die aan iedere e-mail aangehecht is.

1.3 De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen door Sprout Money  worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. U geef hiervoor uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

1.4 Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Sprout Money, die de verantwoordelijke is voor de verwerking aan andere vennootschappen in België. De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen worden gedeeld met andere vennootschappen in België en in het buitenland. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Sprout Money ervoor dat eenzelfde beschermingsniveau wordt bereikt (bijvoorbeeld door een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

1.5 U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag. U heeft ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de doorgiften aan derden. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, kan u van ons telefonische oproepen krijgen met informatie over producten, diensten en opkomende acties. Als u ons uw e-mail adres meedeelt, kan u van ons e-mails ontvangen met informatie over producten, diensten en eventuele acties. Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

1.6 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Indien u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen kan u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid  of per e-mail: info@moneymakers.finance.

1.7 Sprout Money houdt de persoonsgegevens van de Gebruikers slechts bij zolang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, zolang als de wet vereist of zoals aanbevolen door de privacycommissie. Informatie die wordt bijgehouden die verband houdt met de noodzakelijke administratieve opvolging van de registratie wordt minstens drie jaar bijgehouden te tellen vanaf de aanmaak van het account. De Gebruikers kunnen op elk ogenblik het recht uitoefenen om toegang te krijgen tot hun eigen persoonsgegevens, die recht te zetten en desgevallend te verwijderen in naleving van de toepasselijke wet over de bescherming van persoonsgegevens. Dat kan door een verzoek te sturen, met kopie van de identiteitskaart naar het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid  met duidelijke uiteenzetting van het verzoek.

1.8 Sprout Money kan dit Privacybeleid op elk moment wijzigen. Gewijzigde publicaties treden in werking twintig dagen na de publicatie op de website moneymakers.finance en zullen, voor zover als nodig, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

1.9 Sprout Money is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden, indien zij de gegevens op rechtmatige wijze heeft overgemaakt aan die derden.

1.10 Dit Privacybeleid wordt uitsluitend uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Hasselt zijn bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacybeleid.

Disclaimer

Dit is geen beleggingsadvies. Verschillende leden van Money Makers kunnen mogelijk aangeraden beleggingsproducten zelf in portefeuille hebben. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Money Makers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en). Aan deze informatie en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Deze informatie is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Money Makers is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze mailing.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Money Makers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Money Makers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in deze email. Evenmin is Money Makers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze email via internet verzonden worden.

 


Cookies

Uw huidige instellingen:

Pas uw toestemming aanTrek uw toestemming in